POLITYKA UŻYWANIA/WYKORZYSTANIA STRONY INTERNETOWEJ

KORZYSTAJĄC ZE STRONY INTERNETOWEJ, WSKAZUJESZ NA TO ŻE AKCEPTUJESZ JEJ POLITYKĘ I ZGADASZ SIĘ Z NIĄ. TWOIM WYRAZEM NA NIEZADOWOLENIE ZWIĄZANYM ZE STRONĄ INTERNETOWĄ LUB JEJ TREŚCIAMI, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

1. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

W celu uzyskania przez Ciebie dostępu do strony internetowej/witryny, jesteś odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych ku temu kroków. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zmiany/modyfikacji strony internetowej oraz wszelkich usług i materiałów, które zapewniamy na stronie, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała lub część strony internetowej będzie niedostępna, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres/czas.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • (a) Strona internetowa/witryna i cała jej zawartość, właściwości/własności i funkcjonalność (włączając w to wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, ekspozycje, obrazki, pliki wideo i audio oraz projekt, wybór/selekcję i aranżację) są własnością spółki/firmy, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronieni przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Niniejsza polityka zezwala na korzystanie z witryny/strony internetowej wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Żadne prawo, tytuł ani udział w witrynie/stronie internetowej lub jakiekolwiek treści na stronie/witrynie nie są przekazywane Tobie, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez firmę.
  • (b) Nie wolno kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, zapożyczać, wyświetlać publicznie, udostępniać publicznie, publikować ponownie, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów ze strony internetowej/witryny, z wyjątkiem następujących przypadków: (i) użytkownik może przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania; (ii) jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje komputerowe, mobilne lub inne, możesz pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że wyrażasz zgodę na związanie się odpowiednią licencją użytkownika końcowego na taką aplikację; oraz (iii) jeśli w dowolnym momencie zapewniamy funkcje mediów społecznościowych, to możesz podjąć takie działania, jakie umożliwiają te funkcje.
  • (c) Nie możesz: (i) używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik niezależnie od towarzyszącego tekstu; lub (ii) usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów ze strony internetowej; lub (iii) uzyskiwać dostępu lub wykorzystywać do celów komercyjnych jakichkolwiek części strony internetowej/witryny lub dowolnych usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej/witryny.
  • (d) Nazwa firmy, logo firmy i wszystkie powiązane nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i hasła, są znakami towarowymi firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie możesz używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na stronie internetowej/witrynie są znakami towarowymi ich właścicieli.
3. TWOJE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA
  • (a) Użytkownik może korzystać ze strony internetowej/witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi zasadami/niniejszą polityką.
  • (b) Obiecujesz/potwierdzasz, że: (i) chcąc zawrzeć wiążącą umowę ze spółką/firmą, jesteś pełnoletni; (ii) nie będziesz korzystać ze strony internetowej/witryny w sposób naruszający obowiązujące lokalne lub międzynarodowe prawo lub regulacje; (iii) nie będziesz podszywał się pod kogoś innego ani nie będziesz podszywał się pod firmę, pracownika firmy, innego użytkownika lub inną osobę lub podmiot; (iv) nie będziesz robić niczego, co mogłoby wyłączyć, przeciążyć, zaszkodzić lub uszkodzić stronę internetową/witrynę lub zakłócić korzystanie ze strony internetowej/witryny przez jakąkolwiek osobę; (v) nie będziesz używał robota lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do strony internetowej/witryny w celach niegodnych z prawem lub naruszających niniejsze zasady/niniejszą politykę; (vi) nie będziesz wprowadzał żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych materiałów złośliwych lub technologicznie szkodliwych; oraz (vii) nie będziesz co-brandowć ani oprawiać strony internetowej/witryny, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela firmy.
4. PRYWATNOŚĆ

Wszystkie informacje, które zbieramy na stronie internetowej/witrynie podlegają naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI. Korzystając ze strony internetowej/witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Błędy drukarskie, błędy i zmiany

RAID™ ma na celu dostarczenie aktualnych i dokładnych informacji na stronie internetowej/witrynie. Jednak czasem mogą wystąpić literówki, błędy, niedokładności/nieścisłości, pominięcia (w tym nieprawidłowe specyfikacje produktów) lub inne błędy które mogą wystąpić. RAID™ nie może zagwarantować, że produkty i usługi reklamowe na stronie internetowej/witrynie będą dostępne w momencie ich zamawiania lub później. RAID™ zastrzega sobie prawo do: (a) poprawienia wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby; (b) zmiany w dowolnym momencie produktów i usług reklamowych lub udostępniane do sprzedaży na stronie internetowej/witrynie cen, opłat i specyfikacji takich produktów i usług, wszelkich ofert promocyjnych i wszelkich innych treści strony internetowej/witryny bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakakolwiek innej osoby; (c) odrzucać, korygować, zmieniać lub anulować dowolne zamówienie, w tym przyjęte zamówienia, z dowolnego powodu oraz (d) ograniczyć ilości dostępne do sprzedaży.

6. Dostępność kursu i opłaty bezzwrotne

Kursy płatne z góry należy ukończyć w ciągu 90 dni od zapłaty, kiedy to wygasa Twój dostęp do kursu. Opłaty za kurs i kartę nie podlegają zwrotowi. Jeśli kurs płatny z góry nie zostanie pomyślnie ukończony w ciągu 90 dni od daty płatności lub nie spełnisz żadnych innych wymagań niezbędnych do złożenia przez RAID™ opłaty za kartę do odpowiedniej agencji lub organu stanowego, wszelkie opłaty za kurs i karty zostaną utracone, a RAID™ nie będzie zobowiązany do zwrotu ani zapłaty opłat za kartę. Jeśli nie uda Ci się ukończyć kursu w ciągu 90 dni i chcesz się ponownie zarejestrować, będziesz musiał uiścić dodatkowe opłaty za kurs i kartę.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZASTRZEŻENIA
DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEJ JEST NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI WARUNKÓW JAKICHKOLWIEK, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH LUB WARUNKÓW, PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYDAJNOŚCI LUB TRWAŁOŚCI, WSZYSTKIE, KTÓRE ZOSTAŁY WYŁĄCZONE PRZEZ RAID™ W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
RAID™ I JEGO DOSTAWCY NIGDY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TWOJĄ LUB INNĄ OSOBĘ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, PUBLICZNE LUB PRZYKŁADOWE, WYNIKAJĄCE Z, ZWIĄZANE Z, LUB ZWIĄZANE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ, UTRATĄ DANYCH, BIZNESU, RYNKÓW, OSZCZĘDNOŚCI, DOCHODU, ZYSKÓW, WYKORZYSTANIA, PRODUKCJI, REPUTACJI LUB DOBREJ WOLI, PRZEWIDYWANE LUB INNE, LUB STRATY GOSPODARCZE, NA PODSTAWIE KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (NAWET W KONTRAKCIE, ŻĄDANIU LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB KAPITAŁU), NIEZALEŻNIE OD JAKIEJKOLWIEK ZANIEDBANIA LUB INNEJ USTERKI LUB NIEWŁAŚCIWOŚCI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ NIELEGALNOŚCI BRUTTO I PODSTAWOWEGO NARUSZENIA) WOBEC RAID™ LUB DOWOLNEJ OSOBY, ZA KTÓREJ RAID™ JEST ODPOWIEDZIALNY, A NAWET JEŚLI RAID™ ZOSTANIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD.
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
RAID™ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe), obrażenia ciała lub koszty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zostać poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią lub które można przypisać bezpośrednio lub pośrednio, Twojemu dostępowi i korzystaniu z tej witryny, wszelkich informacji, materiałów szkoleniowych, filmów, animacji lub treści zawartych na stronie. W szczególności Twoje dane osobowe lub materiały i informacje przesyłane przez nasz system, ani RAID™, ani żadna strona trzecia, ani dostawca danych ani treści nie będą w żaden sposób odpowiedzialni wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby, firmy lub korporacji za jakąkolwiek stratę, odpowiedzialność, szkody (bezpośrednich lub następczych), obrażeń ciała lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju wynikających z opóźnień, niedokładności, błędów lub pominięcia jakichkolwiek informacji dotyczących akcji lub ich przekazywania, lub jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o nie lub spowodowanych nimi lub z powodu niewykonania lub przerwania albo ich rozwiązania.

8. ZMIANY W POLITYCE

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany warunków niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują natychmiast po opublikowaniu ich na stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej/witryny oznacza Twoją zgodę na wszystkie warunki.

9. KOMPLETNE ZROZUMIENIE

Niniejsza Polityka, wraz z dokumentami wyraźnie przywołanymi w niniejszym dokumencie, stanowi wyłączną i całkowitą umowę między Tobą a firmą w odniesieniu do strony internetowej/witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienie, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do strony internetowej.